Algemene voorwaarden 

Handelsnaam OnlineCursusWebsites

Website https://onlinecursuswebsites.nl

Email onne@onlinecursuswebsites.nl

Telefoon 06 5393 4862

KvK 6075137

BTW nummer NL001800697B75

Rekeningnummer (IBAN) – NL50KNAB 0256 1749 38

Algemene voorwaarden

1. Definities 

 • 1.1. De ‘overeenkomst’ met betrekking tot de diensten van OnlineCursusWebsites wordt gevormd door deze algemene voorwaarden en de relevante productomschrijving op de website. 
 • 1.2. De ‘afnemer’ is de natuurlijke of rechtspersoon die met de aanbieder een overeenkomst is aangegaan. 
 • 1.3. De ‘aanbieder’ OnlineCursusWebsites, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60751347. 
 • 1.4. ‘Elektronisch’ betekent per mail naar het geregistreerde mailadres van de afnemer of naar het relevante mailadres van de aanbieder. 
 • 1.5. ‘Productomschrijving en diensten’ zijn naar de afnemer gecommuniceerde elektronische informatie die de diensten en de afspraken over het product beschrijven. 

2. Overeenkomst en communicatie 

 • 2.1. De overeenkomst komt tot stand als de aanbieder de bestelling / offerte bevestigt. 
 • 2.2. Zodra de eerste betaling heeft plaatsgevonden start de levering van de dienst.
 • 2.3. Wijzigingen in de productomschrijving of de algemene voorwaarden, zullen minimaal één maand voor de ingangsdatum van de wijzigingen elektronisch door de aanbieder aan de afnemer worden gecommuniceerd. Indien de afnemer niet akkoord gaat met de wijzigingen, gaat de afnemer binnen 14 dagen in gesprek met de aanbieder om tot een passende oplossing te komen.

3. Verantwoordelijkheid aanbieder 

 • 3.1. De aanbieder zal de diensten in de vorm en in de tijd leveren zoals beschreven is in de overeenkomst. 
 • 3.2. Het is de aanbieder toegestaan dat de diensten incidenteel niet beschikbaar zijn ten behoeve van het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud. 
 • 3.3. De aanbieder zal zich inspannen geconstateerde storingen naar beste vermogen te verhelpen. 
 • 3.4. Niet alle fouten in de aangeboden diensten kunnen of zullen worden verholpen. 
 • 3.5. De aanbieder mag derde dienstverleners inschakelen om alle of een deel van de diensten uit te voeren. 
 • 3.6. De aanbieder heeft te allen tijde het recht om de afnemer de toegang tot de diensten te ontzeggen c.q. op te schorten indien de afnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. 

4. Verantwoordelijkheid afnemer en aanbieder

De afnemer

 • 4.1. De verplichting van de aanbieder om aan te vangen met de levering van het product is afhankelijk van de afnemers tegemoetkoming aan de aanbieder met betrekking tot een eventueel vereiste initiële betaling en/of haar criteria voor kredietacceptatie. 
 • 4.2. De afnemer zal de aanbieder alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nodige medewerking verlenen en alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.
 • 4.3. De aanbieder kan om bewijs van identiteit vragen bij een communicatie van een afnemer of potentiële afnemer. De afnemer zal hiervoor alle gevraagde medewerking verlenen. 
 • 4.4. De afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van het product. De aanbieder wijst nadrukkelijk elke  verantwoordelijkheid af voor de activiteiten die met het product ondernomen worden. 
 • 4.5. De afnemer zal eventuele beveiligingslekken die zij constateert in het product aan de aanbieder rapporteren. 
 • 4.6. De afnemer is verantwoordelijk om wijzigingen in bedrijfs- of persoonsgegevens zo snel als praktisch mogelijk aan de aanbieder door te geven.
 • 4.7 De afnemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door OCW mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Lde afnemer bij het gebruik van de Diensten:
 • (a) geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • (b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
 • (c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
 • (d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
 • (e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
 • (f) geen op het systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;
 • (g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
 • (h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. De afnemer zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;
 • (i) alle aanwijzingen van OCW die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.
 • De aanbieder
 • 4.8 De aanbieder is wel betrokken bij de inhoud van de website en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering van de afnemer. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, promotie en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.
 • 4.9 De aanbieder spant zich in om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Website van de afnemer, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.  

5. Kosten en betaling 

 • 5.1. Alle kosten zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders is aangegeven. 
 • 5.2. Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald overeenkomstig in de offerte of op de factuur vermelde betalingscondities. 
 • 5.3. Indien de afnemer de verschuldigde kosten niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, zal afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. 
 • 5.4. Indien afnemer verzuimt de verschuldigde kosten te voldoen en na elektronische herinnering nog niet binnen de in de herinnering gestelde betalingstermijn heeft voldaan, kan de overeenkomst door de aanbieder worden beëindigd of de dienstverlening van de aanbieder worden opgeschort. 
 • 5.5. Indien afnemer na herinnering nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de afnemer. 
 • 5.6 OCW heeft ten alle tijden het recht de website uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

6. Aansprakelijkheid 

 • 6.1. De totale aansprakelijkheid van de aanbieder wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan twaalf maal de maandelijkse kosten van de dienst. 
 • 6.2. Aansprakelijkheid van aanbieder voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, schade door dataverlies, gederfde winsten en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 
 • 6.3. De aansprakelijkheid van de aanbieder wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat alleen indien de afnemer de aanbieder schriftelijk in gebreke stelt en de aanbieder ook na een redelijke termijn na de schriftelijke in gebreke stelling in de nakoming van de overeenkomst tekort blijft schieten. 

7. Privacy 

 • 7.1. De persoonsgegevens van de afnemer zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, behalve: 
 • – als hier een wettelijke verplichting toe bestaat; 
 • – als dit noodzakelijk is voor de werking van het product of voor de uitvoering van de overeenkomst. 
 • 7.2. Anonieme gegevens die verband houden met het product kunnen aan derden beschikbaar worden gesteld om de dienstverlening mogelijk te maken of te verbeteren. 
 • 7.3. Indien wettelijk mogelijk zal de aanbieder de afnemer informeren als er een mogelijk inbreuk op diens privacy is geconstateerd. 
 • 7.4 De persoonsgegevens van klanten van de afnemer zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld. OCW reageert enkel per mail op technische vragen van klanten van de afnemer.

8. Vertrouwelijke informatie en intellectueel eigendom 

 • 8.1. De afnemer behoudt het eigendom op de ingevoerde informatie. 
 • 8.2. De aanbieder heeft inzage in de ingevoerde informatie, enkel om de werking van het product te waarborgen en ondersteuning aan de afnemer te kunnen bieden.
 • 8.3 De afnemer is en blijft in alle gevallen eigenaar van zijn / haar domein. 

9. Beëindiging 

 • 9.1. De afnemer kan de overeenkomst elektronisch opzeggen. Er geldt een minimale afname van de diensten gedurende 1 jaar. Daarna geldt een opzegperiode van één maand. 
 • 9.2. De aanbieder kan de overeenkomst elektronisch opzeggen. Er geldt een opzegperiode van twee maanden. 
 • 9.3. Afnemer en aanbieder zullen wegens opzegging nooit tot enige schadevergoeding verplicht zijn. 
 • 9.4. Opzeggingen zullen altijd elektronisch worden bevestigd. Indien de afnemer binnen tien dagen geen bevestiging heeft ontvangen, wordt de afnemer geacht contact met de aanbieder op te nemen om te informeren of de opzegging ontvangen is. 
 • 9.5 De bedrijfswebsite bevat nagenoeg geen actieve premiumplugins. De prijs van de jaarhosting vanaf het tweede jaar verschilt dan ook met de prijs van het Alles-in-een of Community platform. 
 • 9.6 Het Alles-in-een platform of Community platform kent een vaste prijs voor het eerste jaar. De prijs van de Hosting, veiligheid, sparren en klantenservice vanaf het tweede jaar bedraagt € 99,00 exclusief per maand. 

Versie 01-5-2021